To takie proste!
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR44
Strona głowna  /  Aktualności
Witamy na stronie naszego przedszkola!
 
 
 

OGŁOSZENIE

 

29 sierpnia 2016 w godz 7.00 -15.00

i

30 sierpnia 2016   w godz 13.00 -16.00

  

prosimy rodziców  o podpisanie

 

 U M O W Y

 

o świadczenie usług przez Przedszkole Miejskie nr 44 prowadzone

                  przez Gminę Sosnowiec na rok szkolny 2016/17

 

DOTYCZY RÓWNIEŻ RODZICÓW DZIECI

GRUP 6 LETNICH 

 (TZW. ZERÓWKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 39)

 
 
LISTY DZIECI Z PODZIAŁAMI NA GRUPY
ZOSTANĄ UMIESZCZONE W BUDYNKU PRZEDSZKOLA
W ŚRODĘ (17.08.2016) DO GODZ. 15.00
 
INFORMACJE NA TEMAT
,,WYPRAWKI PRZEDSZKOLAKA"
ZNAJDUJĄ SIĘ NA PODSTRONACH POSZCZEGÓLNYCH GRUP.
 
WYPRAWKA DLA 6-LATKA  (TZW. GRUPY ZERÓWKOWE)
BĘDZIE ZAMÓWIONA PRZEZ FIRMĘ MOJE BAMBINO I BĘDZIE ZAWIERAŁA:
WSZYSTKIM  PRZEDSZKOLAKOM  I  RODZICOM
ŻYCZYMY  SŁONECZNYCH,  UDANYCH
I  BEZPIECZNYCH  WAKACJI
DO  ZOBACZENIA!!!
 
 
 
 

UCHWAŁA 500ZŁ DLA PIERWSZOKLASISTY

 

UCHWAŁA NR 359/XXX/2016 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz dzieci rozpoczynających realizację obowiązku szkolnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej na terenie miasta Sosnowca w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 tj.) w związku z art. 2 pkt 3a) i art. 22b ustawy o świadczeniach rodzinnych  z dnia  28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2015, poz.114 tj. z późn. zm.) oraz art. 15 i 16 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 tj. z późn. zm.) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala, co następuje: § 1. Ustanawia się jednorazowe świadczenie pieniężne na rzecz dzieci rozpoczynających realizację obowiązku szkolnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej na terenie miasta Sosnowca w roku szkolnym 2016/2017. § 2. Wysokość i zasady przyznania świadczenia, o którym mowa w §1 określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca. § 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.     
Przewodniczący Rady  Miejskiej w Sosnowcu  
Wilhelm Zych 
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 2618
Załącznik do Uchwały Nr 359/XXX/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 kwietnia 2016 r. Regulamin udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz dzieci rozpoczynających realizacje obowiązku szkolnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej na terenie miasta Sosnowca w roku szkolnym 2016/2017
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielenia jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz dzieci rozpoczynających realizację obowiązku szkolnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. 2. Ilekroć w Regulaminie mowa o: a) szkole podstawowej - należy przez to rozumieć podstawową szkołę publiczną i niepubliczną, b) rodzicu - należy przez to rozumieć matkę albo ojca, a także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, c) miejscu zamieszkania – należy przez to rozumieć miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa  z zamiarem stałego pobytu.
Zasady i warunki przyznania świadczenia
§ 2. 1. Jednorazowe świadczenie pieniężne udzielane jest w kwocie do 500,00 zł (pięćset złotych) brutto  na rzecz dziecka zamieszkałego na terenie miasta Sosnowca, które po raz pierwszy w roku szkolnym 2016/2017 przystąpi do realizacji obowiązku szkolnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej na terenie miasta Sosnowca. 2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 jest udzielane w formie refundacji wydatków poniesionych przez rodzica dziecka na zakup artykułów i przyborów szkolnych oraz odzieży, niezbędnych dla prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego takich jak: a) artykuły papiernicze (zeszyty, bloki, papier ksero itp.), b) artykuły piśmiennicze (długopisy, pióra, ołówki itp.), c) artykuły plastyczne (farby, kredki, kleje, pędzle, papier kolorowy, bibuła, nożyczki itp.), d) plecak, tornister, worek na obuwie itp. e) strój do gimnastyki (dres, trampki, koszulka itp.), f) odzież i obuwie codziennego użytku. 3. Ustalenie wysokości refundacji wydatków, o których mowa w ust. 2 dokonywane jest na podstawie przedstawionych przez rodzica imiennych (z oznaczeniem imienia i nazwiska rodzica) faktur lub rachunków, dokumentujących zakup dokonany nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2016 r. 4. W przypadku, gdy suma kwot wydatków udokumentowanych w sposób, o którym mowa  w ust. 3 przekroczy wartość 500,00 zł (pięćset złotych) brutto, maksymalna kwota refundacji wynosi  500 zł (pięćset złotych) brutto. § 3. 1. W celu otrzymania refundacji, o której mowa w § 2 ust. 2, należy w terminie od dnia 1 do dnia 30 września 2016 r. złożyć w sekretariacie szkoły, w której dziecko realizuje obowiązek szkolny wniosek  o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego wraz z zestawieniem zbiorczym imiennych faktur  lub rachunków z ich opisem i dokumentami źródłowymi (fakturami, rachunkami).
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 2618
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 przedłożyć należy pisemne oświadczenie rodzica o sposobie wypłaty świadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego albo numeru dowodu osobistego celem umożliwienia wypłaty środków w Kasie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. 3. Wstępnej weryfikacji przedłożonych faktur lub rachunków dokonuje w terminie do dnia 14 października 2016 r. powołana przez dyrektora szkoły komisja w składzie: a) wicedyrektor szkoły, b) wychowawca klasy, do której uczęszcza dziecko, c) pedagog szkolny lub inny zatrudniony w danej szkole nauczyciel. 4. Z prac komisji, o której mowa w ust. 3 sporządzany jest protokół weryfikacji, w którym wymienione zostają wnioski spełniające warunki opisane w niniejszym Regulaminie wraz z oznaczeniem kwoty prawidłowo udokumentowanych wydatków oraz kwoty refundacji. 5. W terminie do dnia 21 października 2016 r. dyrektor szkoły przekazuje do Urzędu Miejskiego  w Sosnowcu podpisany przez wszystkich członków komisji oraz dyrektora szkoły protokół weryfikacji wraz  z dokumentami źródłowymi tj.: a) wnioskiem o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego, b) zestawieniem zbiorczym imiennych faktur lub rachunków z ich opisem i dokumentami faktur  lub rachunków, c) oświadczeniem o sposobie wypłaty świadczenia.
Zasady ustalania wysokości przyznanego świadczenia i terminu wypłaty
§ 4. 1. Na podstawie złożonych przez dyrektora szkoły dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 5, Prezydent Miasta Sosnowca przeprowadza postępowanie oraz wydaje decyzję w sprawie każdego  z indywidualnych wniosków. 2. Wypłata jednorazowego świadczenia nastąpi w terminie określonym w decyzji, w sposób zgodny  z oświadczeniem złożonym przez rodzica.
Postanowienia końcowe
§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2015, poz.114 tj. z późn. zm.) oraz ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 tj. z późn. zm.).
Dziennik

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW WAKACYJNYCH

PRZEDSZKOLI MIEJSKICH W SOSNOWCU

lipiec - sierpień 2016

 

l.p.

Data dyżuru

Placówka dyżurująca

Wykaz placówek w obrębie przedszkola dyżurującego

1

01.07. – 15.07.16r.

PM 39 ul. Dmowskiego 18a

PM 7   ul. Wagowa 38

PM 7, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39

2

18.07. – 29.07.16r.

PM 33 ul. Ogrodowa 6

3

01.08. – 16.08.16r.

PM 39 ul. Dmowskiego 18a

4

17.08. – 31.08.16r.

PM 35 ul. Zagórska 3

1

01.07. – 15.07.16r.

PM 50 ul. Franciszkańska 19

PM 5, 14, 19, 50, 53, 54, 55, 56

2

18.07. – 29.07.16r.

PM 5   ul. Ostrogórska 37

3

01.08. – 12.08.16r.

PM 14 ul. Maliny 25

4

16.08. – 31.08.16r.

PM 54 ul. Kalinowa 115

1

01.07. – 15.07.16r.

PM 59 ul. Długosza 11a

PM 43 ul. Boh. Monte Cassino 46

PM 40, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 59

2

18.07. – 29.07.16r.

PM 40 ul. Gwiezdna 16 d

PM 45 ul. Kisielewskiego 4 a

3

01.08. – 12.08.16r.

PM 44 ul. Lubelska 49

PM 52 ul. Witkiewicza 1

4

16.08. – 31.08.16r.

PM 46 ul. Koszalińska 55

PM 51 ul. Prusa 253 a

1

01.07. – 15.07.16r.

PM 3   ul. Dąbrowszczaków 1

PM 2, 3, 18, 22, 25, 29, 57

2

18.07. – 29.07.16r.

PM 18 ul. Szczecińska 7

3

01.08. – 12.08.16r.

PM 22 ul. Hutnicza 3

4

16.08. – 31.08.16r.

PM 25 ul. Pusta 9

1

01.07

 

. – 15.07.16r.

PM 27 ul. Wawel 22

PM 11, 12, 15, 20, 27, 28, 30, 47

2

18.07. – 29.07.16r.

PM 15 ul. Kilińskiego 6

3

01.08. – 12.08.16r.

PM 28 ul. Kruczkowskiego 9

4

16.08. – 31.08.16r.

PM 11 ul. Baczyńskiego 16

 

 

 

Drodzy Rodzice

 

Informujemy, że wykaz dzieci zakwalifikowanych

do Przedszkola Miejskiego nr 44 w Sosnowcu ul. Lubelska 49

 jest dostępny w budynku przedszkola,

 a informację można uzyskać u pracowników przedszkola.

 

SZANOWNI RODZICE !!!!

 
W NAJBLIŻSZYCH DNIACH W NASZEJ PLACÓWCE
 ZOSTANIE ZORGANIZOWANA
ZBIÓRKA PIENIĘDZY
NA LECZENIE CHOREJ NA RAKA
JEDENASTOMIESIĘCZNEJ  MATYLDY JASTROWICZ,
U KTÓREJ  WYKRYTO  NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA
 ZWANY SIATKÓWCZAKIEM.
MATYLDA JEST W TRAKCIE LECZENIA CHEMIOTERAPIĄ,
 W CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W WARSZAWIE.
  DOJAZDY I LECZENIE MATYLDY WYMAGAJĄ
 DUŻYCH NAKŁADÓW FINANSOWYCH .
DLATEGO  W IMIENIU MATYLDY I JEJ RODZICÓW
PROSIMY LUDZI DOBREJ WOLI O WSPARCIE W/W AKCJI.
 
Dodatkowo pomóc Matyldzie można dokonując wpłaty na konto:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba”
Bank BZ WBK 
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytułem:
“319 pomoc w leczeniu Matyldy Jastrowicz”
wpłaty zagraniczne:
PL31109028350000000121731374
swift code: WBKPPLPP
Aby przekazać 1% podatku dla Matyldy:
należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000382243
oraz w rubryce ’Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%’ wpisać “319 pomoc dla Matyldy Jastrowicz”
Wszelkie informacje o chorobie  Matyldy uzyskają Państwo wchodząc na powyższy link:
 
http://www.google.pl/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ve
d=0CDsQFjAIahUKEwjDx6l6PPIAhWED3IKHQqFAYI&url=http%3A%2F%2Fwww.kawalek
 nieba.pl%2Fhtml%2Fmatylda_j_.html&usg=AFQjCNGH_1ayB2mbLVCk
Caux7P_PJzsQeQ&bvm=bv.106379543,d.bGQ
 
 
 Znalezione obrazy dla zapytania dzień otwarty gif
 
 
 
 
 
     
 
 
 
                        
 
 
 
* Po drodze poruszam się tylko pod opieką dorosłych
* Jadąc samochodem korzystam z fotelika i pasów
* Będąc pasażerem na rowerze siedzę w odpowiednim foteliku i kasku na głowie
* Używam elementów odblaskowych i wiem, do czego służą
* Wiem, gdzie można się bawić bezpiecznie, a gdzie nie
* Wiem, że nie należy oddalać się od rodziców i opiekunów
* Nie rozmawiam z obcymi
* Znam swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania
* Znam numery alarmowe
* Umiem opowiedzieć rodzicom, rodzinie, wychowawcy o niebezpieczeństwie
* Wiem, kim jest policjant
* Rozumiem zagrożenia, jakie może stwarzać świat roślin i zwierząt
* Umiem poprawnie zachować się w miejscach publicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktualności
"Nie ma dzieci - są ludzie" - Janusz Korczak
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-08-31 18:40:59

 Jak umilić dziecku myśli o szkole i pomóc mu przezwyciężyć strach przed nowym miejscem?
Dzieci nie wiedzą, czego mogą się spodziewać w szkole. Ich bogata wyobraźnia dostarcza im niezapomnianych wrażeń, jednak często nie do końca zgodnych z rzeczywistością i niekoniecznie przyjemnych. Pojawiają się kolejne pytania, kolejne lęki, kolejne wątpliwości. Jak każdy kochający rodzic chcesz pomóc swojemu maluchowi przezwyciężyć strach i nastawić pozytywnie do rozpoczynającego się niedługo nowego roku szkolnego, pierwszego w życiu Twojego dziecka. 


komentarzy: (0)
data dodania: 2014-04-15 19:44:04

 Nie da się uniknąć kontaktu z bakteriami i wirusami. Jednak prawidłowe funkcjonowanie organizmu jest warunkiem zapobiegania chorób oraz skutecznej walki z nimi.
Powinniśmy dbać o nasz układ immunologiczny na każdym etapie życia.
komentarzy: (0)
data dodania: 2013-12-02 19:44:57


komentarzy: (0)
data dodania: 2012-03-08 21:29:34