PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR44
Strona głowna  /  Aktualności
Witamy na stronie naszego przedszkola!
 
 
 
 

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński serdecznie zaprasza na atrakcje dla najmłodszych mieszkańców, związane z obchodami Tygodnia Dziecka w Sosnowcu. Szczególnie zapraszamy dzieci wraz z wychowawcami

w środę 1 czerwca 2016r. od godziny 11.00, na Plac Stulecia „Patelnia”.

W programie teatr dla dzieci, konkursy z nagrodami, występy i liczne zabawy.

Program imprezy:
11.00-11.20
Czytanie Bajek – Rada Seniorów Dzieciom
11.20-12.00
Prezentacja prac uczniów CKZiU w formie pokazu mody, zabawy dla dzieci
12.00-13.00
„Czarnoksiężnik z Krainy Oz”– Spektakl teatralny
13.00-14.30
Blok konkursów i zabaw pt.: „Clownada”
14.30-14.45
Tańczące Przedszkole
14.45-15.00
Występy par tanecznych

15.00
Koło Fortuny- zabawa z nagrodami przygotowana przez Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych

15.00-15.40
Występ zespołu "Kiepurki" oraz zespołu "I to się ceni"
15.40-16.00
Występy grupy tanecznej "Skandal"
16.00-17:30
Program przygotowany dla dzieci przez Wyższą Szkołę Humanitas
(pokaz puszczania baniek + stoisko Dziecięcego Uniwersytetu „Humanitas”)
17.30-19.00
Bajka dla dzieci
Tytuł Zagadka: „Przygody leniwca, mamuta i tygrysa w świecie dinozaurów”

Zapraszamy!

 

 
 
 
 
 
 

Drodzy Rodzice

 

Informujemy, że wykaz dzieci zakwalifikowanych

do Przedszkola Miejskiego nr 44 w Sosnowcu ul. Lubelska 49

 jest dostępny w budynku przedszkola,

 a informację można uzyskać u pracowników przedszkola.

 

                                                                                                                              PROCEDURA REKRUTACJI  Załącznik nr 7                                                                                                     

 

  Sosnowiec, dnia………………2016

 

…………………………………………………………                                                   

 (nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

 

…………………………………………………………

            ( adres zamieszkania)

…………………………………………………………

 

                                              

OŚWIADCZENIE

 

potwierdzające przez rodziców dziecka wolę przyjęcia do przedszkola

na rok szkolny 2016/2017

 

W związku z postępowaniem rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017, w

wyniku którego moje dziecko ....................................................................

      ur…………………. znalazło się na liście zakwalifikowanych - deklaruję chęć

korzystania z usług Przedszkola Miejskiego nr 44 w Sosnowcu. 

 

                                                                                                           

                                                                                                         

                                                                                                          ……………………………………...

                                                                                                          (Podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW 
 
 
 1. Wydawanie i przyjmowanie "WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA" odbywać się będzie w terminie: 01.03.-31.03.2016 r. w przedszkolu.
 
2. Rodzice, których dzieci uczęszczają już do przedszkola, wypełniają "DEKLARACJĘ WOLI KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO" w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2016r. Brak deklaracji będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca
w przedszkolu.
 
Deklaracje dostępne będą u wychowawców grupy.
 
3. Wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka, Rodzice winni złożyć dokumenty potwierdzające występowanie niżej wymienionych okoliczności:
 
  DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY
a) wielodzietność rodziny dziecka (troje
i więcej dzieci)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, wzór oświadczenia do pobrania wraz z wnioskiem w sekretariacie przedszkola
b) niepełnosprawność dziecka Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności -kserokopia potwierdzona przez Rodzica za zgodność z oryginałem
c) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka Jak wyżej
d) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka Jak wyżej
e) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka Jak wyżej
f) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu kserokopie potwierdzone przez Rodzica za zgodność z oryginałem oraz oświadczenie wzór oświadczenia do pobrania wraz z wnioskiem z sekretariatu przedszkola
g) objęcie dziecka pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą potwierdzona kserokopia
h) Rodzina objęta opieką MOPS lub nadzorem Kuratora Sądowego Decyzja MOPS, prawomocny wyrok sądu w sprawie ustanowienia kuratora kserokopie potwierdzone przez Rodzica za zgodność z oryginałem
i) Oboje rodzice pracujący lub uczący się w systemie dziennym Zaświadczenia o zatrudnieniu (Art. 20t.1, ppkt. 2) (UoSO); zaświadczenie o pobieraniu nauki
j) Opinia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o konieczności objęcia dziecka edukacją przedszkolną Opinia PPP - kserokopia potwierdzona przez Rodzica za zgodność z oryginałem
 
                               4. Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania                                
dokumentów oraz terminy                               
postępowania uzupełniającego do Przedszkola Miejskiego Nr 44 w Sosnowcu na rok szkolny 2016/2017
 
                             
5. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się według następującego harmonogramu:
 
                              a) 01. 03. – 31.03. - Przedszkole wydaje i przyjmuje od rodziców, wypełnione wnioski
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
 
b) do 06.04. -Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.
 
 
c) 11.04. – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola.
 
d) 11.04. – 14.04. - Potwierdzenie przez Rodziców/Opiekunów prawnych/Osób pełniących pieczę zastępczą – woli przyjęcia
do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
 
e) 18.04. – Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
 
6. Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji dostępne są w „Procedurze rekrutacji na rok szkolny 2016/2017” dostępnej
do wglądu w przedszkolu.
 
7. Rodzice dzieci sześcioletnich, którzy zadeklarowali zapisanie dziecka do klasy pierwszej, wypełniają wniosek o przyjęcie w wybranej szkole podstawowej.
 
8. Rodzice /opiekunowie/, którzy z różnych względów rezygnują z przyznanego miejsca w przedszkolu, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora placówki.
 
9. Dane osobowe kandydatów zgromadzone podczas postępowania rekrutacyjnego przechowywane są do końca okresu, w których dziecko o korzysta z wychowania przedszkolnego, natomiast dane kandydatów nieprzyjętych przechowywane są przez okres jednego roku, za wyjątkiem sytuacji złożonej do sądu skargi na rozstrzygnięcie dyrektora, zakończonej prawomocnym wyrokiem.
 
 
 
 FOTORELACJE Z PRZEDSTAWIENIA TEATRU ILUZJI - FORINI ZNAJDUJĄ SIE NA PODSTRONACH:
IMPREZY I POSZCZEGÓLNYCH GRUP
 
 
 
 
 
 
FOTORELACJE Z DNIA BABCI I DZIADKA ZNAJDUJĄ SIĘ NA PODSTRONACH
POSZCZEGÓLNYCH GRUP
 
 
 
FOTORELACJE Z BALU KARNAWAŁOWEGO ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE IMPREZY
I  NA PODSTRONACH POSZCZEGÓLNYCH GRUP.
FOTORELACJE ZE SPOTKAŃ Z MIKOŁAJEM
ZNAJDUJĄ SIĘ NA PODSTRONACH GRUP
 
25.11.2015 WSZYSTKIE PRZEDSZKOLAKI W NASZYM PRZEDSZKOLU 
UCZESTNICZYŁY W UROCZYSTOŚCIACH
Z OKAZJI DNIA PLUSZOWEGO MISIA
NA KRÓTKĄ FOTORELACJĘ ZAPRASZAMY DO PODSTRONY ,,IMPREZY" 
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania serce gif
 
 
 
SZANOWNI RODZICE !!!!
 
W NAJBLIŻSZYCH DNIACH W NASZEJ PLACÓWCE
 ZOSTANIE ZORGANIZOWANA
ZBIÓRKA PIENIĘDZY
NA LECZENIE CHOREJ NA RAKA
JEDENASTOMIESIĘCZNEJ  MATYLDY JASTROWICZ,
U KTÓREJ  WYKRYTO  NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA
 ZWANY SIATKÓWCZAKIEM.
MATYLDA JEST W TRAKCIE LECZENIA CHEMIOTERAPIĄ,
 W CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W WARSZAWIE.
  DOJAZDY I LECZENIE MATYLDY WYMAGAJĄ
 DUŻYCH NAKŁADÓW FINANSOWYCH .
DLATEGO  W IMIENIU MATYLDY I JEJ RODZICÓW
PROSIMY LUDZI DOBREJ WOLI O WSPARCIE W/W AKCJI.
 
Dodatkowo pomóc Matyldzie można dokonując wpłaty na konto:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba”
Bank BZ WBK 
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytułem:
“319 pomoc w leczeniu Matyldy Jastrowicz”
wpłaty zagraniczne:
PL31109028350000000121731374
swift code: WBKPPLPP
Aby przekazać 1% podatku dla Matyldy:
należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000382243
oraz w rubryce ’Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%’ wpisać “319 pomoc dla Matyldy Jastrowicz”
Wszelkie informacje o chorobie  Matyldy uzyskają Państwo wchodząc na powyższy link:
 
http://www.google.pl/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ve
d=0CDsQFjAIahUKEwjDx6l6PPIAhWED3IKHQqFAYI&url=http%3A%2F%2Fwww.kawalek
 nieba.pl%2Fhtml%2Fmatylda_j_.html&usg=AFQjCNGH_1ayB2mbLVCk
Caux7P_PJzsQeQ&bvm=bv.106379543,d.bGQ
 
 
 
Informacje dotyczące konsulatacji znajdują się na podstronach poszczególnych grup.
 
 
 
 
 Znalezione obrazy dla zapytania dzień otwarty gif
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
* Po drodze poruszam się tylko pod opieką dorosłych
* Jadąc samochodem korzystam z fotelika i pasów
* Będąc pasażerem na rowerze siedzę w odpowiednim foteliku i kasku na głowie
* Używam elementów odblaskowych i wiem, do czego służą
* Wiem, gdzie można się bawić bezpiecznie, a gdzie nie
* Wiem, że nie należy oddalać się od rodziców i opiekunów
* Nie rozmawiam z obcymi
* Znam swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania
* Znam numery alarmowe
* Umiem opowiedzieć rodzicom, rodzinie, wychowawcy o niebezpieczeństwie
* Wiem, kim jest policjant
* Rozumiem zagrożenia, jakie może stwarzać świat roślin i zwierząt
* Umiem poprawnie zachować się w miejscach publicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktualności
"Nie ma dzieci - są ludzie" - Janusz Korczak
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-08-31 18:40:59

 Jak umilić dziecku myśli o szkole i pomóc mu przezwyciężyć strach przed nowym miejscem?
Dzieci nie wiedzą, czego mogą się spodziewać w szkole. Ich bogata wyobraźnia dostarcza im niezapomnianych wrażeń, jednak często nie do końca zgodnych z rzeczywistością i niekoniecznie przyjemnych. Pojawiają się kolejne pytania, kolejne lęki, kolejne wątpliwości. Jak każdy kochający rodzic chcesz pomóc swojemu maluchowi przezwyciężyć strach i nastawić pozytywnie do rozpoczynającego się niedługo nowego roku szkolnego, pierwszego w życiu Twojego dziecka. 


komentarzy: (0)
data dodania: 2014-04-15 19:44:04

 Nie da się uniknąć kontaktu z bakteriami i wirusami. Jednak prawidłowe funkcjonowanie organizmu jest warunkiem zapobiegania chorób oraz skutecznej walki z nimi.
Powinniśmy dbać o nasz układ immunologiczny na każdym etapie życia.
komentarzy: (0)
data dodania: 2013-12-02 19:44:57


komentarzy: (0)
data dodania: 2012-03-08 21:29:34