To takie proste!
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR44
Strona głowna  /  Aktualności
Witamy na stronie naszego przedszkola!
 
 
 

W związku z licznymi zapytaniami ze strony rodziców i nauczycieli dotyczącymi reformy oświaty - odsyłamy Państwa na:

  1. stronę internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej  http://reformaedukacji.men.gov.pl/

  2. stronę internetową Kuratorium Oświaty w Katowicach  http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

 

 

Pies jest jedynym stworzeniem na ziemi, które kocha cię więcej niż siebie samego. Josh Billings

 Pies- Istota, która prawdopodobnie w największym stopniu stała się bliskim współpracownikiem i przyjacielem człowieka. Rozpoznaje nasze emocje nie krytykuje, nie ocenia, nie demonstruje żalu, wyczuwa niebezpieczeństwa i wykonuje nasze polecenia. Przy tym wszystkim jest zupełnie bezinteresowna i szczęśliwa u boku „swojego człowieka” dla którego chce i może pracować. Dzięki kontaktowi z psem wzrasta poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, pojawia się poczucie bycia potrzebnym a także rozwija się empatia.

Najważniejsza jest nauka bezpiecznego kontaktu z psem. Tej wspaniałej umiejętności nauczy nas Piotr Van der Coghen, który z psem Hanterem odwiedzi nasze przedszkole dnia (termin zostanie podany) Dzieci podczas zajęć dowiadują się, w jakich sytuacjach nie należy podchodzić do psa, jak bezpiecznie się z nim bawić

PAMIĘTAJMY:

człowieka wychowuje człowiek, a pies jest to dodatkowa "pomoc" przy wychowywaniu. Dzieci powinny obcować ze zwierzętami!-  to uczy odpowiedzialności, pokory, empatii i pokazuje, że wszystkie istoty żywe, to stworzenia czujące, którym należy się szacunek, niezależnie od tego, czy to pies, koń, ...a może pracowita mrówka…

PODARUJ ZŁOTÓWKĘ DLA PSA, KTÓRY RATUJE ZDROWIE I ŻYCIE

 

 WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO !!!!

 Konkurs plastyczny ,,KOLOROWY MIŚ”-  zorganizowany 

w ramach Dnia  Pluszowego Misia został już rozstrzygnięty.

Organizatorzy konkursu nagrodzili wszyskie 42 prace. Dziękujemy za  udział:)

 

Posługuje się nim ponad 500 mln. ludzi na całym świecie, jest trzecim najczęściej używanym językiem świata, a jego popularność w Polsce i na świecie stale rośnie. Mowa o języku hiszpańskim. Nasi uczniowie także będą mieli okazję by w formie zabawy poznać ten język.

W dniu 8 listopada od godziny 11:00 odbędą się bezpłatne lekcje pokazowe jezyka hiszpańskiego.

Zapraszamy róznież rodziców do udziału w zajęciach i sprawdzeniu w jakiej formie odbywają się lekcje.

Godziny:

11:00  W GRUPIE ZERÓWKOWEJ ,,LITERKI”

11:30 W GRUPIE 5-LATKÓW ,,MYSZKI”

Jeśli będą Państwo zainteresowani, jest możliwość zapisu na zajęcia dodatkowe języka hiszpańskiego w przedszkolu.

Cena 40 zł miesięcznie. Lekcje raz w tygdniu 30 min.

Dzień i godzina lekcji podane będą po lekcji pokazowej.

Więcej informacji:

facebook.com/HolaMolaJezykHiszpanski

tel. 506427591

DRODZY RODZICE

INFORMUJEMY ,ŻE PRACE PLASTYCZNE WYKONANE NA KONKURS

PT,, JESIEŃ W LESIE ,PARKU I OGRODZIE" MOŻNA OGLĄDAĆ W :

Miejskiej Bibliotece Publicznej

Filia nr 15, Sosnowiec, ul. Kisielewskiego.

 

 

 
 
 

UCHWAŁA 500ZŁ DLA PIERWSZOKLASISTY

 

UCHWAŁA NR 359/XXX/2016 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz dzieci rozpoczynających realizację obowiązku szkolnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej na terenie miasta Sosnowca w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 tj.) w związku z art. 2 pkt 3a) i art. 22b ustawy o świadczeniach rodzinnych  z dnia  28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2015, poz.114 tj. z późn. zm.) oraz art. 15 i 16 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 tj. z późn. zm.) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala, co następuje: § 1. Ustanawia się jednorazowe świadczenie pieniężne na rzecz dzieci rozpoczynających realizację obowiązku szkolnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej na terenie miasta Sosnowca w roku szkolnym 2016/2017. § 2. Wysokość i zasady przyznania świadczenia, o którym mowa w §1 określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca. § 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.     
Przewodniczący Rady  Miejskiej w Sosnowcu  
Wilhelm Zych 
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 2618
Załącznik do Uchwały Nr 359/XXX/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 kwietnia 2016 r. Regulamin udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz dzieci rozpoczynających realizacje obowiązku szkolnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej na terenie miasta Sosnowca w roku szkolnym 2016/2017
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielenia jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz dzieci rozpoczynających realizację obowiązku szkolnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. 2. Ilekroć w Regulaminie mowa o: a) szkole podstawowej - należy przez to rozumieć podstawową szkołę publiczną i niepubliczną, b) rodzicu - należy przez to rozumieć matkę albo ojca, a także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, c) miejscu zamieszkania – należy przez to rozumieć miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa  z zamiarem stałego pobytu.
Zasady i warunki przyznania świadczenia
§ 2. 1. Jednorazowe świadczenie pieniężne udzielane jest w kwocie do 500,00 zł (pięćset złotych) brutto  na rzecz dziecka zamieszkałego na terenie miasta Sosnowca, które po raz pierwszy w roku szkolnym 2016/2017 przystąpi do realizacji obowiązku szkolnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej na terenie miasta Sosnowca. 2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 jest udzielane w formie refundacji wydatków poniesionych przez rodzica dziecka na zakup artykułów i przyborów szkolnych oraz odzieży, niezbędnych dla prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego takich jak: a) artykuły papiernicze (zeszyty, bloki, papier ksero itp.), b) artykuły piśmiennicze (długopisy, pióra, ołówki itp.), c) artykuły plastyczne (farby, kredki, kleje, pędzle, papier kolorowy, bibuła, nożyczki itp.), d) plecak, tornister, worek na obuwie itp. e) strój do gimnastyki (dres, trampki, koszulka itp.), f) odzież i obuwie codziennego użytku. 3. Ustalenie wysokości refundacji wydatków, o których mowa w ust. 2 dokonywane jest na podstawie przedstawionych przez rodzica imiennych (z oznaczeniem imienia i nazwiska rodzica) faktur lub rachunków, dokumentujących zakup dokonany nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2016 r. 4. W przypadku, gdy suma kwot wydatków udokumentowanych w sposób, o którym mowa  w ust. 3 przekroczy wartość 500,00 zł (pięćset złotych) brutto, maksymalna kwota refundacji wynosi  500 zł (pięćset złotych) brutto. § 3. 1. W celu otrzymania refundacji, o której mowa w § 2 ust. 2, należy w terminie od dnia 1 do dnia 30 września 2016 r. złożyć w sekretariacie szkoły, w której dziecko realizuje obowiązek szkolny wniosek  o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego wraz z zestawieniem zbiorczym imiennych faktur  lub rachunków z ich opisem i dokumentami źródłowymi (fakturami, rachunkami).
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 2618
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 przedłożyć należy pisemne oświadczenie rodzica o sposobie wypłaty świadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego albo numeru dowodu osobistego celem umożliwienia wypłaty środków w Kasie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. 3. Wstępnej weryfikacji przedłożonych faktur lub rachunków dokonuje w terminie do dnia 14 października 2016 r. powołana przez dyrektora szkoły komisja w składzie: a) wicedyrektor szkoły, b) wychowawca klasy, do której uczęszcza dziecko, c) pedagog szkolny lub inny zatrudniony w danej szkole nauczyciel. 4. Z prac komisji, o której mowa w ust. 3 sporządzany jest protokół weryfikacji, w którym wymienione zostają wnioski spełniające warunki opisane w niniejszym Regulaminie wraz z oznaczeniem kwoty prawidłowo udokumentowanych wydatków oraz kwoty refundacji. 5. W terminie do dnia 21 października 2016 r. dyrektor szkoły przekazuje do Urzędu Miejskiego  w Sosnowcu podpisany przez wszystkich członków komisji oraz dyrektora szkoły protokół weryfikacji wraz  z dokumentami źródłowymi tj.: a) wnioskiem o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego, b) zestawieniem zbiorczym imiennych faktur lub rachunków z ich opisem i dokumentami faktur  lub rachunków, c) oświadczeniem o sposobie wypłaty świadczenia.
Zasady ustalania wysokości przyznanego świadczenia i terminu wypłaty
§ 4. 1. Na podstawie złożonych przez dyrektora szkoły dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 5, Prezydent Miasta Sosnowca przeprowadza postępowanie oraz wydaje decyzję w sprawie każdego  z indywidualnych wniosków. 2. Wypłata jednorazowego świadczenia nastąpi w terminie określonym w decyzji, w sposób zgodny  z oświadczeniem złożonym przez rodzica.
Postanowienia końcowe
§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2015, poz.114 tj. z późn. zm.) oraz ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 tj. z późn. zm.).
Dziennik

 

 

 
 Znalezione obrazy dla zapytania dzień otwarty gif
 
 
 
 
 
     
 
 
 
                        
 
 
 
* Po drodze poruszam się tylko pod opieką dorosłych
* Jadąc samochodem korzystam z fotelika i pasów
* Będąc pasażerem na rowerze siedzę w odpowiednim foteliku i kasku na głowie
* Używam elementów odblaskowych i wiem, do czego służą
* Wiem, gdzie można się bawić bezpiecznie, a gdzie nie
* Wiem, że nie należy oddalać się od rodziców i opiekunów
* Nie rozmawiam z obcymi
* Znam swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania
* Znam numery alarmowe
* Umiem opowiedzieć rodzicom, rodzinie, wychowawcy o niebezpieczeństwie
* Wiem, kim jest policjant
* Rozumiem zagrożenia, jakie może stwarzać świat roślin i zwierząt
* Umiem poprawnie zachować się w miejscach publicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTUALNOŚCI
"Nie ma dzieci - są ludzie" - Janusz Korczak
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-08-31 18:40:59

 Jak umilić dziecku myśli o szkole i pomóc mu przezwyciężyć strach przed nowym miejscem?
Dzieci nie wiedzą, czego mogą się spodziewać w szkole. Ich bogata wyobraźnia dostarcza im niezapomnianych wrażeń, jednak często nie do końca zgodnych z rzeczywistością i niekoniecznie przyjemnych. Pojawiają się kolejne pytania, kolejne lęki, kolejne wątpliwości. Jak każdy kochający rodzic chcesz pomóc swojemu maluchowi przezwyciężyć strach i nastawić pozytywnie do rozpoczynającego się niedługo nowego roku szkolnego, pierwszego w życiu Twojego dziecka. 


komentarzy: (0)
data dodania: 2014-04-15 19:44:04

 Nie da się uniknąć kontaktu z bakteriami i wirusami. Jednak prawidłowe funkcjonowanie organizmu jest warunkiem zapobiegania chorób oraz skutecznej walki z nimi.
Powinniśmy dbać o nasz układ immunologiczny na każdym etapie życia.
komentarzy: (0)
data dodania: 2013-12-02 19:44:57


komentarzy: (0)
data dodania: 2012-03-08 21:29:34