To takie proste!
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR44
Strona głowna  /  Aktualności
Witamy na stronie naszego przedszkola!
 
 
 

 

ZWIERZĘTA  EGZOTYCZNE  Z  WIZYTĄ   W  PRZEDSZKOLU

 

Dnia 28.04.2017 zapraszamy dzieci z przedszkola na pokaz zwierząt egzotycznych

Godz.9.30 grupy dzieci:

                     KOTKI , PSZCZÓŁKI , STOKROTKI ,

BIEDRONKI, MUCHOMORKI , ,KRASNALE , MOTYLKI,

GODZ.  10.30 GRUPY DZIECI :

MYSZKI , ZAJĄCZKI , PROMYKI , LITERKI ,CYRERKI ,FIGURKI

Dopuszcza się zmianę kolejności grup

Koszt 5 zł

Dokonanie opłaty oznacza wyrażenie zgody na udział dziecka w pokazie.

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA ZDJĘCIA Z JEDNYM ZE ZWIERZĄT (WYBORU DOKONUJE PROWADZACY POKAZ )

 

KOMPLET 3 SZTUKI 26 ZŁ

ZAPISY  U  NAUCZYCIELI  GRUP


 

 

                                                                                               

 

 DYŻUR WAKACYJNY

Wszystkich zainteresowanych Rodziców informujemy, iż od dnia  

10 kwietnia rusza rekrutacja na dyżur wakacyjny.

Wnioski, jak również Regulamin Rekrutacji dostępne są u

dyżurujących woźnych.

Wypełniony wniosek należy złożyć

do wybranego dyżurującego przedszkola w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 28 kwietnia.

Ważne, aby na wniosku znalazła się pieczątka przedszkola, do którego uczęszczało dziecko w roku szkolnym 2016/2017.

 

L.P.

TERMIN PEŁNIENIA DYŻURU

PLACÓWKA DYŻURUJĄCA

WYKAZ PLACÓWEK

W OBRĘBIE PRZEDSZKOLA DYŻURUJĄCEGO

POGOŃ

Sierpień 2017

Przedszkole Miejskie Nr 2

PM 22, PM 25

Sierpień 2017

Przedszkole Miejskie Nr 18

PM 22, PM 25

Lipiec 2017

Przedszkole Miejskie Nr 25

PM 2, PM 18, PM 22

Sierpień 2017

Przedszkole Miejskie Nr 57

PM 3, PM 29

Lipiec 2017

Przedszkole Miejskie Nr 29

PM 3, PM 57

CENTRUM

Lipiec 2017

Przedszkole Miejskie Nr 11

PM 28, PM 47

Sierpień 2017

Przedszkole Miejskie Nr 28

PM 11, PM 47

Lipiec 2017

Przedszkole Miejskie Nr 15

PM 27, PM 30

Sierpień 2017

Przedszkole Miejskie Nr 30

PM 15, PM 27

Lipiec 2017

Przedszkole Miejskie Nr 19

PM 5, PM 12

CENTRUM OBRZEŻA

Sierpień  2017

Przedszkole Miejskie Nr 5

PM 12, PM 19

Sierpień  2017

Przedszkole Miejskie Nr 56

PM 55,

Lipiec 2017

Przedszkole Miejskie Nr 55

PM 56

Lipiec 2017

Przedszkole Miejskie Nr 53

PM 20, PM 54

Sierpień  2017

Przedszkole Miejskie Nr 54

PM 20, PM 53

Sierpień 2017

Przedszkole Miejskie Nr 14

PM 50,

Lipiec 2017

Przedszkole Miejskie Nr 50

PM 14 PM 27

ZAGÓRZE

Sierpień 2017

Przedszkole Miejskie Nr 40

PM 44, PM 46

Lipiec 2017

Przedszkole Miejskie Nr 44

PM 40, PM 46, PM 52

Sierpień 2017

Przedszkole Miejskie Nr 45

PM 43 , PM 51, PM 52

Lipiec 2017

Przedszkole Miejskie Nr 46

PM 40, PM 52

Lipiec 2017

Przedszkole Miejskie Nr 43

PM 45, PM 51, PM 52

OBRZEŻA MIASTA

Lipiec 2017

Przedszkole Miejskie Nr 39

PM 38, PM 59, 

Sierpień 2017

Przedszkole Miejskie Nr 59

PM 38, PM 39

Sierpień 2017

Przedszkole Miejskie Nr 35

PM 34, PM 36

Lipiec 2017

Przedszkole Miejskie Nr 31

PM 7, PM 33

Lipiec 2017

Przedszkole Miejskie Nr 34

PM 35, PM 36

Sierpień 2017

Przedszkole Miejskie Nr 33

PM 7, PM 31

Sierpień 2017

Przedszkole Miejskie Nr 7

PM 31, PM 33

 

Sierpień 2017

Przedszkole „Pajacyk” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Modrzejów”

Wszystkie przedszkola

 

REKRUTACJA do przedszkoli miejskich

na rok szkolny 2017/2018 w Sosnowcu!!!

 

 

W Gminie Sosnowiec nabór do przedszkoli  na rok szkolny 2017/2018 będzie prowadzony w 39 miejskich przedszkolach. Rekrutacja na rok szkolnych 2017/2018 będzie odbywać się za pomocą systemu elektronicznego od dnia 18 kwietnia 2017 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od dnia 18 kwietnia 2017 r. natomiast wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będzie można składać w przedszkolach (pierwszego wyboru) w godzinach funkcjonowania placówki od dnia 18 kwietnia br. do 28 kwietnia br. do godz. 17.00 w rekrutacji podstawowej oraz od dnia 13 czerwca br. do dnia 19 czerwca br. do godz. 17.00 w rekrutacji uzupełniającej.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli miejskich mogą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Złożona deklaracja powoduje gwarancję miejsca w danym przedszkolu. Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego należy składać do dnia 11 kwietnia 2017 r.

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:

 

https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl

 

Rodzice/opiekunowie prawni niemający dostępu do Internetu mogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru o pomoc w celu elektronicznego wypełnienia Wniosku przez pracownika przedszkola.

 

Kryteria przyjęć do przedszkoli  miejskich 2017/2018

 

Kryteria wynikające z ustawy:

 

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Sosnowiec, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

1) wielodzietność rodziny kandydata – 100 pkt;

2) niepełnosprawność kandydata – 100 pkt;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 100 pkt;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt;

 

 Kryteria określone przez organ prowadzący:

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w Uchwale Nr 568/XLIII/17 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w Sosnowcu na rok szkolny 2017/2018:

 

Lp Nazwa kryterium Liczba punktów Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium
1. Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny  10 pkt
  1. Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia
2. Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej
o objęciu rodziny wsparciem asystenta
2. Aktywność zawodowa bądź nauka obojga rodziców/opiekunów prawnych lub samotnie wychowującego rodzica/opiekuna prawnego

5 pkt

w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

-------------------------

10 pkt

w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

  1. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające  zatrudnienie
  2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata potwierdzające  naukę
3. Kandydat uczęszczać będzie do tego samego, wybranego przez rodziców/opiekunów prawnych przedszkola, w którym rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę 10 pkt Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
4.

Kandydat ze wskazaniem z Poradni

Psychologiczno - Pedagogicznej o konieczności objęcia edukacją przedszkolną

10 pkt

Opinia Poradni Psychologiczno -   

 Pedagogicznej

5. Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec
i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym
w Sosnowcu

5 pkt

w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

----------------------------

10  pkt

w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 
       

 

 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu

 uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkoli publicznych,

dla których Gmina Sosnowiec jest organem prowadzącym

 

L.P.

CZYNNOŚCI REKRUTACYJNE

TERMIN

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLI

1

Uruchomienie systemu rekrutacyjnego. Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli

18.04.2017r. godz. 15

2

Wypełnianie elektronicznego wniosków przez rodziców

18.04.2017 (od godz. 15) – 27.04.2017 (do godz. 17)

3

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

18.04.2017r. – 28.04.2017r. (do godz. 17)

4

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4.05.2017r. godz. 12

5

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

4.05.2017r. (od godz.12) – 12.05.2017r. (godz. 17)

6

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

15.05.2017r. (godz. 12)

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Od 23.05.2017r.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO PRZEDSZKOLI

1

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

13.06.2017r. godz. 12

2

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

13.06.2017r. (od godz. 12) – 19.06.2017r. (do godz. 17)

3

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

13.06.2017r. (od godz. 12) – 19.06.2017r. (do godz. 17)

4

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

21.06.2016 r. (godz. 15)

5

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

21.06.2017r. (od godz. 15) – 27.06.2017r. (do godz. 17)

6

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

29.06.2017r. godz. 15

7

Procedura odwoławcza.

Od 30.06.2017r

8

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

31.07.2017r. godz. 15

 

Podstawa prawna:

-  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające  ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60)

-  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59)

-  Uchwale Nr 568/XLIII/17 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w Sosnowcu na rok szkolny 2017/2018

 

Przedszkole Miejskie Nr 44 tworzy oddziały „0” w szkołach:

- Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Lubelska 51.

  Dwa oddziały A i B.

  Granice obwodu szkoły: ul. Kielecka numery parzyste, ul. Koszalińska, ul. Lubelska, ul. Mielecka, ul.Radomska.

 

- Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Bialostocka 17.

  Dwa oddziały A i B.

  Granice obwodu szkoły: al. Ignacego Paderewskiego, al. Ks. Franciszka Blachnickiego, ul. Kielecka numery nieparzyste, al. Wolności, ul. Białostocka, ul. Łomżyńska, ul. Teofila Lenartowicza numery parzyste.

 

Rodziców naszych chodzących przedszkolaków zapraszamy do składania

deklaracji woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w formie papierowej.

Druki deklaracji dostępne w placówce.

Przypominamy, że brak deklaracji oznacza rezygnację

z miejsca w przedszkolu !

Prosimy o zwrot deklaracji w terminie do 11 kwietnia !

 

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że rekrutacja do sosnowieckich przedszkoli miejskich na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się w drugiej połowie kwietnia 2017 r. Uwaga! W tym roku nabór będzie prowadzony elektronicznie. O konkretnym terminie rozpoczęcia naboru będziemy informować na stronie miasta oraz na stronie przedszkoli.

 

Rekrutacja do przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018

 

I.        Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60) informujemy, że:

1.   Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017 /2018 do publicznych przedszkoli określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący (art. 204 ust. 2 punkt 1 Ustawy z dn. 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe).

2.   Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
  i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria (art. 204 ust. 2 ustawy z dn. 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe).

W związku z powyższym uprzejmie informujemy Rodziców/opiekunów prawnych, że zapisy do przedszkola odbędą się w roku szkolnym 2017/2018 zgodnie
z terminarzem i kryteriami, które zostaną określone przez organ prowadzący i podane do wiadomości na stronie internetowej przedszkola do 15 kwietnia 2017r.

 

Informujemy Rodziców, że rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Szczegółowe terminy rekrutacji przekażemy Państwu w kolejnym ogłoszeniu.

Dyrekcja przedszkola i komisja rekrutacyjna

    

 

 

Przedszkole nr 44 wzięło udział  projekcie AIESEC Katowice 

- projekt International Kindergarten.

 Od 13 do 24 lutego gościliśmy 3 wolontariuszki 

Diantha Adristi Rahadja z Indonezji

- Kate z Chin

Olga Kramarchenko z Rosji

 

AIESEC powstał na świecie w 1948 roku, w odpowiedzi na bieżące wówczas konflikty zrodzone przez II Wojnę Światową.  Od tamtej pory misją AIESEC stało się dążenie do osiągnięcia pokoju na świecie i pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego.

Dzięki uczestnictwu w Global Volunteer młodzi ludzie mają możliwość zrozumieć swoje mocne i słabe strony, a także pasje i wartości, które motywują ich do działania na rzecz otoczenia.

Projekt skierowany do przedszkoli – zarówno publicznych jak i niepublicznych

Cel: rozwijanie wrażliwości wśród dzieci poprzez dostarczanie prawidłowych wzorców zachowań wobec osób o innym wyglądzie czy kulturze.  

  

 

W związku z licznymi zapytaniami ze strony rodziców i nauczycieli dotyczącymi reformy oświaty - odsyłamy Państwa na:

  1. stronę internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej  http://reformaedukacji.men.gov.pl/

  2. stronę internetową Kuratorium Oświaty w Katowicach                                           http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

 

https://www.unicef.pl/Wspolpraca-ze-szkolami/Materialy-dydaktyczne/Prawa-dziecka

 

 

 
 
    
 
 
 
                        
 
 
 
* Po drodze poruszam się tylko pod opieką dorosłych
* Jadąc samochodem korzystam z fotelika i pasów
* Będąc pasażerem na rowerze siedzę w odpowiednim foteliku i kasku na głowie
* Używam elementów odblaskowych i wiem, do czego służą
* Wiem, gdzie można się bawić bezpiecznie, a gdzie nie
* Wiem, że nie należy oddalać się od rodziców i opiekunów
* Nie rozmawiam z obcymi
* Znam swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania
* Znam numery alarmowe
* Umiem opowiedzieć rodzicom, rodzinie, wychowawcy o niebezpieczeństwie
* Wiem, kim jest policjant
* Rozumiem zagrożenia, jakie może stwarzać świat roślin i zwierząt
* Umiem poprawnie zachować się w miejscach publicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTUALNOŚCI
"Nie ma dzieci - są ludzie" - Janusz Korczak
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-08-31 18:40:59

 Jak umilić dziecku myśli o szkole i pomóc mu przezwyciężyć strach przed nowym miejscem?
Dzieci nie wiedzą, czego mogą się spodziewać w szkole. Ich bogata wyobraźnia dostarcza im niezapomnianych wrażeń, jednak często nie do końca zgodnych z rzeczywistością i niekoniecznie przyjemnych. Pojawiają się kolejne pytania, kolejne lęki, kolejne wątpliwości. Jak każdy kochający rodzic chcesz pomóc swojemu maluchowi przezwyciężyć strach i nastawić pozytywnie do rozpoczynającego się niedługo nowego roku szkolnego, pierwszego w życiu Twojego dziecka. 


komentarzy: (0)
data dodania: 2014-04-15 19:44:04

 Nie da się uniknąć kontaktu z bakteriami i wirusami. Jednak prawidłowe funkcjonowanie organizmu jest warunkiem zapobiegania chorób oraz skutecznej walki z nimi.
Powinniśmy dbać o nasz układ immunologiczny na każdym etapie życia.
komentarzy: (0)
data dodania: 2013-12-02 19:44:57


komentarzy: (0)
data dodania: 2012-03-08 21:29:34