Strona głowna  /  Aktualności
Witamy na stronie naszego przedszkola!
 
 
 
 
 
 
 
 
OD 2.03 DO 31.03.2015r. TRWAŁY ZAPISY DO PRZEDSZKOLA
 NA ROK SZKOLNY 2015/2016.
 
INFORMACJE O DZIECIACH PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA BĘDĄ PODANE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE. 
 
 
 
PROCEDURA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016
 
 OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR44 W SOSNOWCU 
 
 
§ 1
 
 
Postanowienia wstępne
1.Do przedszkola  przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 (Art. 14 ust.1 UoSO) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (Art. 20a ust.1 UoSO).
2.O miejsce w przedszkolu mogą ubiegać się również dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (Art. 20a ust.7).
3.Przedszkola prowadzą rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności (Art. 6. 1. Ust.3 UoSO).
4.Rekrutacja do przedszkola na kolejny rok szkolny odbywa się w ściśle określonym przez Organ Prowadzący terminie podanym do wiadomości zainteresowanych w ogólnie dostępnym miejscu. 
5.Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Rodzic/Opiekun prawny dziecka winien pobrać z placówki, wypełnić i złożyć w wyznaczonym terminie do Dyrektora przedszkola (Art. 20s ust..1).
6.Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone również z wykorzystaniem systemów informatycznych.
7.W przypadku większej ilości wniosków niż dostępnych w przedszkolu miejsc, postępowanie rekrutacyjne przebiega w dwóch etapach, a wnioski o przyjęcie kandydata rozpatruje i zatwierdza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez Dyrektora (Art. 20zb ust. 1).
8.Informacji na temat terminów, warunków rekrutacji i dokumentów, które Rodzic/Opiekun prawny winien złożyć wraz z wnioskiem o przyjęcie – udziela Dyrektor, lub umieszcza w ogólnie dostępnym miejscu.
 
 
§ 2
1. Wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Miejskim nr 44.
2. Obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe na obszarze Gminy Sosnowiec (Art. 14 ust.1 oraz Art. 20c, ust.1).
3. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola ma dziecko w wieku pięciu lat, które obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, (Art. 14 ust.3).
4.W przypadku dzieci pięcioletnich zamieszkałych w obwodzie Przedszkola/Szkoły Podstawowej, kryteria zawarte w § 2wpunktach 4 i 9 nie mają zastosowania.
5. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych, spełniających warunek zawarty w pkt. 1 jest większa niż liczba miejsc, którymi dysponuje przedszkole, w pierwszym etapie rekrutacji mają zastosowanie wskazane w Ustawie o Systemie Oświaty następujące kryteria (Dz.U. z 2014 r, poz.7):
 
 
 
KRYTERIUM
 
DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY
 
a)
wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, wzór oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 3 do procedury.
 
b)
niepełnosprawność kandydata;
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
 
c)
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
Orzeczenie o niepełnosprawności
 
d)
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
Orzeczenie o niepełnosprawności
 
e)
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
Orzeczenie o niepełnosprawności
 
f)
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie ZAŁĄCZNIK NR 4 o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 
g)
objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);
 
6.Powyższe kryteria mają jednakową wartość wyrażoną wielkością 20 punktów.
7.Rodzic/Opiekun prawny składa wymagane oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, umieszczając w oświadczeniu klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
8.Wymienione w punkcie 4 dokumenty Rodzic/Opiekun Prawny kandydata, składa w formie potwierdzonych przez siebie za zgodność z oryginałem kserokopii (Art. 20t ust. 7).
9.W przypadku, gdy po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadzona zostaje rekrutacja uzupełniająca według sześciu kryteriów dodatkowych (Art. 20c ust. 4-6), ustalonych przez Organ Prowadzący.
10.Kryteria, o których mowa w pkt. 6 ustalone winny być w sposób zapewniający realizację potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza rodziny, w której rodzic samotnie wychowujący kandydata musi pogodzić obowiązki zawodowe z rodzinnymi.
11.Organ Prowadzący określa rodzaj dokumentów, którymi Rodzic/Prawny opiekun dziecka potwierdzi spełnienie kryteriów drugiego etapu rekrutacji.
12. Kryteria uzupełniające wraz z dokumentami potwierdzającymi ustalone przez Organ Prowadzący są punktowane w sposób następujący (Art. 20c ust.6):
 
 
KRYTERIUM
 
             DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY
 
a)
Rodzina objęta opieką MOPS lub nadzorem Kuratora Sądowego
 
 5 pkt.
Decyzja MOPS, prawomocny wyrok sądu w sprawie ustanowienia kuratora
 
b)
Kandydat z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 27 i Przedszkola Miejskiego nr 15 lub bliska odległość przedszkola od miejsca zamieszkania
 
10 pkt.
 
Oświadczenie rodzica potwierdzające miejsce zamieszkania i zameldowania ZAŁĄCZNIK Nr 5
 
c)
Oboje rodzice pracujący lub uczący się w systemie dziennym
 
10 pkt.
 Zaświadczenia o zatrudnieniu (Art. 20t.1, ppkt.2) UoSO) lubwypis z rejestru działalności gospodarczej
Zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki
 
d)
Rodzeństwo dziecka uczęszczającego do przedszkola
 
 10 pkt.
 
 
e)
Dzieci ze wskazaniem z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o konieczności objęcia edukacją przedszkolną
 
   5 pkt.
Opinia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
 
13.Wskazanych w punkcie 4 i 9 kryteriów rekrutacji, nie stosuje się w przypadku kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.
14.W przypadku, gdy po przeprowadzeniu drugiego etapu rekrutacji, przedszkole dysponuje mniejszą ilością miejsc, niż kandydatów, którzy otrzymali taką samą ilość punktów uprawniających do przyjęcia, Komisja ustali i zastosuje kryteria pomocnicze.
15.W przypadku, gdy po przeprowadzeniu drugiego etapu rekrutacji placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, do przedszkola mogą zostać przyjęte dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy Sosnowiec oraz w szczególnych przypadkach dzieci które ukończyły 2,5 roku.
16.Rekrutację uzupełniającą Dyrektor przedszkola przeprowadza do dnia 31 sierpnia bieżącego roku.
17.Dzieci cudzoziemców zgodnie z Art. 94a Ustawy o Systemie Oświaty, są przyjmowane na takich samych zasadach jak dzieci polskie.
18.O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola w trakcie trwania roku szkolnego decyduje Dyrektor.
19.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wolne miejsce może być obsadzone dzieckiem spoza listy rezerwowej.    
20. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola, corocznie, na siedem dni przed terminem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego – składają deklarację woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym - ZAŁĄCZNIK NR 2do procedury. Brak złożonej deklaracji jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
 
§ 3
1.Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest prawidłowo wypełniony i złożony w terminie "Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola", który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do procedury.
2. Wniosek winien zawierać następujące dane (Art. 20t ust. 1-5):
 
a)
imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 
b)
imiona i nazwiska rodziców kandydata;
 
c)
adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;
 
d)
adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata -
służące zapewnieniu szybkiego kontaktu;
 
e)
wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli wraz z podaniem numerów i danych adresowych;
 
f)
dane dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu, jego stanu zdrowia oraz inne istotne informacje o kandydacie.
      
3.Wszystkie informacje udostępnione przez Rodzica/ Opiekuna prawnegozawarte we wniosku, zgodnie z przepisami ustawy podlegają ochronie.
4.Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się co roku według ustalonego przez Organ Prowadzący harmonogramu:
 
a)
01.III.- 31.III.
-
Przedszkole wydaje i przyjmuje od rodziców, wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola;
 
b)
              30.IV.
-  
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola;  
 
c)
   15.V.-15.VI.  
-
 
Potwierdzenie przez Rodziców/Opiekunów prawnych/Osób pełniących pieczę zastępczą – woli przyjęcia do przedszkola;
 
d)
        do 20.VI.
-
Podanie do publicznej wiadomości imiennej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 
5.W przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola Rodzic/Opiekun prawny/Osoba sprawująca pieczę zastępczą - zobowiązany potwierdzić wolę korzystania z usług przedszkola poprzez podpisanie umowy cywilno prawnej w terminie wyznaczonym przez Dyrektora przedszkola.
6.Lista dzieci nieprzyjętych staje się automatycznie listą rezerwową. Dzieci z tej listy w pierwszej kolejności przyjmowane są w przypadku zwolnienia się miejsca.
7.Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz.624 z późn. zm.)  liczba dzieci  w oddziale przedszkolnym, w przedszkolu ogólnodostępnym nie może przekraczać 25, natomiast w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20 dzieci, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.
 
 
§ 4
 
 
POWOŁANIE  I  PRZEBIEG  PRACY KOMISJI  REKRUTACYJNYCH
 
 
1. Dyrektor  placówki zarządzeniem wewnętrznym powołuje komisję rekrutacyjną, ustala jej skład i wyznacza przewodniczącego (Art. 20zb ust. 1).
2.   Liczba członków Komisji uzależniona jest od liczby oddziałów i potrzeb przedszkola.
3.     Komisję powołuje się niezależnie od ilości złożonych kart w stosunku do ilości miejsc którymi dysponuje przedszkole.
4.  W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
1)       przewodniczący
-
przedstawiciel Rady Pedagogicznej
2)       członkowie
-
przedstawiciele Rady Pedagogicznej
przedstawiciele Rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola
5. Organ Prowadzący może skierować do pracy w Komisji w charakterze członka Komisji – przedstawiciela tego organu.
6. Członków komisji rekrutacyjnej obowiązuje tajemnica pracy komisji i przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych ZAŁĄCZNIK NR 6.
7.  Komisja rekrutacyjna pracuje w oparciu o:
-Procedurę Rekrutacji obowiązującą w Przedszkolu Miejskim Nr 44 oraz Ustawę o Systemie Oświaty,
-imienny wykaz zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy wiekowe,
-listę przyjętych kryteriów wraz z punktacją,
-złożone wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi,
- wykaz ulic znajdujących się w obwodzie przedszkola,
-możliwości organizacyjne placówki (liczba wolnych miejsc w oddziałach).
8.  Do zadań Komisji należy:
a)    ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości, w ogólnie dostępnym miejscu imiennej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a w późniejszym postępowaniu imiennej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (art. 20zc ust. 3), ze wskazaniem najniższej liczby punktów, uprawniających do przyjęcia; lista dzieci przyjętych winna zawierać datę jej upublicznienia oraz podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
b)    sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;
9. Rodzicom/Opiekunom prawnym/Osobom pełniącym pieczę zastępczą, których dzieci nie zostały przyjęte do przedszkola przysługuje prawo do ubiegania się o uzasadnienie decyzji Komisji w terminie 7 dni od dnia udostępnienia list do publicznej wiadomości;
10.Przewodniczący Komisji przygotowuje uzasadnienie w ciągu 5 dni od daty wpływu wniosku, zawierając w nim w nim przyczyny odmowy oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała kandydata do przyjęcia oraz liczbę punktów, jaką kandydat uzyskał w wyniku rekrutacji.
11.Rodzic/Opiekun prawny może złożyć do Dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozstrzyga odwołanie w terminie 7 dni.
12 .Na rozstrzygnięcie Dyrektora Rodzicowi przysługuje prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego.
13 . Przewodniczący komisji rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za:
a)    Organizację pracy komisji rekrutacyjnej
b)    Przestrzeganie zasad i kryteriów rekrutacji
c)     Przygotowanie dokumentacji dla członków komisji
d)    Prawidłowość sporządzenia dokumentacji z prac komisji rekrutacyjnej,  w tym:
- protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej,
- przygotowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, w tym list dzieci nieprzyjętych dla Organu Prowadzącego,
- przygotowanie uzasadnień odmowy przyjęcia dziecka w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.
 
§ 5
 
 
Ustalenia końcowe
 
 
1.  Rodzice/Prawni Opiekunowie/Osoby sprawujące pieczę zastępczą, którzy z różnych względów rezygnują z przyznanego miejsca w przedszkolu, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora placówki.
2.   Dane osobowe kandydatów zgromadzone podczas postępowania rekrutacyjnego przechowywane są do końca okresu, w których dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego, natomiast dane kandydatów nieprzyjętych przechowywane są przez okres  jednego roku, za wyjątkiem sytuacji złożonej  do sądu   skargi na rozstrzygnięcie dyrektora,  zakończonej  prawomocnym  wyrokiem ( Art.  20ze pkt. 1-2).
 


 
W sytuacji obojga rodziców posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, przyznane punkty za spełnienie kryterium liczone są podwójnie 
 
 
 
         
 
 
 
 
                        
* Po drodze poruszam się tylko pod opieką dorosłych
* Jadąc samochodem korzystam z fotelika i pasów
* Będąc pasażerem na rowerze siedzę w odpowiednim foteliku i kasku na głowie
* Używam elementów odblaskowych i wiem, do czego służą
* Wiem, gdzie można się bawić bezpiecznie, a gdzie nie
* Wiem, że nie należy oddalać się od rodziców i opiekunów
* Nie rozmawiam z obcymi
* Znam swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania
* Znam numery alarmowe
* Umiem opowiedzieć rodzicom, rodzinie, wychowawcy o niebezpieczeństwie
* Wiem, kim jest policjant
* Rozumiem zagrożenia, jakie może stwarzać świat roślin i zwierząt
* Umiem poprawnie zachować się w miejscach publicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktualności
 Jak umilić dziecku myśli o szkole i pomóc mu przezwyciężyć strach przed nowym miejscem?
Dzieci nie wiedzą, czego mogą się spodziewać w szkole. Ich bogata wyobraźnia dostarcza im niezapomnianych wrażeń, jednak często nie do końca zgodnych z rzeczywistością i niekoniecznie przyjemnych. Pojawiają się kolejne pytania, kolejne lęki, kolejne wątpliwości. Jak każdy kochający rodzic chcesz pomóc swojemu maluchowi przezwyciężyć strach i nastawić pozytywnie do rozpoczynającego się niedługo nowego roku szkolnego, pierwszego w życiu Twojego dziecka. 


komentarzy: (0)
data dodania: 2014-04-15 19:44:04

 Nie da się uniknąć kontaktu z bakteriami i wirusami. Jednak prawidłowe funkcjonowanie organizmu jest warunkiem zapobiegania chorób oraz skutecznej walki z nimi.
Powinniśmy dbać o nasz układ immunologiczny na każdym etapie życia.
komentarzy: (0)
data dodania: 2013-12-02 19:44:57


komentarzy: (0)
data dodania: 2012-03-08 21:29:34